OLIVER KEUPER ARCHITEKT X

OLIVER KEUPER ARCHITEKT X

B.009      Brücke Dortmund-Ems-Kanal
Dortmund Deusen bei DEK-km 1,986

Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal
ORT / Dortmund Deusen bei DEK-km 1,986
Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal
ENTWURF / 1995
ORT / Dortmund Deusen bei DEK-km 1,986

Slide

B.078

B.103

B.105

Slide

B.048

B.095

B.054

Slide

B.068

B.066

B.062

Slide

B.067

B.076

B.055

Slide

B.078

Slide

B.103

Slide

B.105

Slide

B.048

Slide

B.095

Slide

B.054

Slide

B.068

Slide

B.066

Slide

B.062

Slide

B.067

Slide

B.076

Slide

B.055